Dobro dziecka najważniejsze.

1 czerwca nasz Zespół wziął udział w konferencji „W trosce o dobro dziecka” na temat wsparcia dziecka i jego rodziny w systemie pieczy zastępczej.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu, Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Radomiu, Akademię Handlową Nauk Stosowanych Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych w Radomiu i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Słoneczny Dom” w Radomiu.

Celem konferencji była promocja i wspieranie rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego, podkreślenie znaczenia rodziny adopcyjnej i rodzinnej pieczy zastępczej, poszukiwanie możliwości wspierania rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz rodzicielstwa zastępczego.

Intencją organizatorów konferencji była również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną adopcyjną i zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą.

W trakcie konferencji omówiono wiele ważnych tematów. Więcej informacji można przeczytać na stronie Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej:

„W trosce o dobro dziecka” – konferencja na temat wsparcia dziecka i jego rodziny w systemie pieczy zastępczej – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (mcps.com.pl)