Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej należy do nieformalnych, międzynarodowych świąt, który został zapoczątkowany w 2006 roku i przypada 25 kwietnia.

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej przypominający, jak egoistyczne postawy rodziców mogą negatywnie wpływać na rozwój dzieci. Dziecko ma prawo do wychowywania przez oboje rodziców, a matka czy ojciec nie mogą niszczyć więzi dziecka z drugim rodzicem, celowo utrudniając mu kontakt, często wbrew wyrokowi sądu.

Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest formą przemocy emocjonalnej. Angażowanie dziecka w konflikt rodzicielski i manipulowanie nim, a także wpajanie dziecku negatywnych treści na temat drugiego rodzica powoduje powstanie u małoletniego konfliktu lojalności, a w dalszej perspektywie negatywnie wpływa na jego dorosłe życie i nawiązywanie właściwych relacji społecznych. 

Aby Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej dotyczył coraz mniejszej liczby dzieci, konieczne są pilne zmiany prawa. Należy wzmocnić narzędzia prawne umożliwiające rodzicom mediacje i skuteczne porozumienie się w kwestii wychowywania dziecka po ich rozstaniu.

Wprowadzono przepisy regulujące opiekę naprzemienną, która jest niezwykle korzystna, ponieważ pomimo rozstania rodziców dziecko nie ogranicza ani nie zrywa więzi z żadnym z nich.