O Ośrodku

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej

Zapraszamy do zapoznania się z historią i informacjami o Ośrodku.

O Ośrodku Adopcyjnym: Powstanie Ośrodka

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej został powołany dekretem biskupa radomskiego Jana Chrapka, dnia 8 września 2001 roku.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny działa nieodpłatnie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Kościelnej 3 działa na podstawie umowy nr 2/12/19  zawartej z Województwem Mazowieckim, o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny. Zadanie w całości finansowane jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Zmiana nazwy

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianie uległa nazwa dotychczasowego Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przy Caritas Diecezji Radomskiej na Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej oraz zakres realizowanych przez Ośrodek zadań. Zgodnie bowiem z art. 154 ust. 1 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. do wyłącznej kompetencji ośrodków adopcyjnych należy prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.


ZAPRASZAMY:

  • rodziny które chcą adoptować dziecko
  • rodziny i kobiety w ciąży, rozważające decyzję o oddaniu dziecka do adopcji
  • rodziny adopcyjne, potrzebujące wsparcia psychologicznego-pedagogicznego

Informacje o Ośrodku - RodzinaPodstawową ideą działania Ośrodka jest wspieranie naturalnego prawa dziecka do godnego życia i posiadania rodziny w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego. Cele te realizowane są poprzez działalność wspierającą rodzinę naturalną dziecka, jak również przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych na rzecz sierot społecznych, które przebywają w placówkach lub w opiece zastępczej.

Nasza placówka przygotowuje kandydatów do przysposobienia dziecka. Każdego roku do Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego zgłasza się kilkanaście rodzin potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Z prowadzonego w Ośrodku poradnictwa, korzysta rocznie kilkaset osób, usiłując w ten sposób poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, często powstałymi w wyniku uzależnień, bezradności czy choroby. Wszystkim tym osobom Ośrodek daje wsparcie emocjonalne, udziela porad, konsultacji lub w razie potrzeby prowadzi terapie psychologiczne.

Informacje o Ośrodku - Matki

Do Ośrodka zgłaszają się matki spodziewające się dziecka, znajdujące się w trudnej sytuacji, osoby borykające się z problemem przemocy w rodzinie, nałogami, czy niezaradne życiowo. Dla bardzo wielu osób Ośrodek jest pierwszym miejscem, gdzie spotykają się ze zrozumieniem, konkretną pomocą, czy gestem życzliwości.

W swojej pracy kierujemy się Społeczną Nauką Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny oraz ochrony życia nienarodzonych. Udzielamy pomocy wszystkim potrzebującym bez względu na ich poglądy, wyznanie, kolor skóry, przekonania polityczne, czy religię.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny zatrudnia obecnie pięć osób.


Zobacz także: