Zmiana aktu chrztu dziecka

Konferencja Episkopatu Polski, dn. 14 marca 2017r., wydała dekret, który umożliwia sporządzenie nowego aktu chrztu dla przysposobionego dziecka. W nowym akcie można m. in.  zapisać nowe dane dotyczące rodziców i rodziców chrzestnych.

Poniższa instrukcja zawiera najważniejsze informacje dotyczące tych modyfikacji.

Aby zmodyfikować akt chrztu przysposobionego dziecka należy:

  • za pośrednictwem księdza proboszcza złożyć wniosek o modyfikację aktu chrztu zaadresowany do księdza biskupa;

  • do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające:

  • dane osobowe

  • fakt przysposobienia (sądowe orzeczenie przysposobienia i odpis zupełny aktu urodzenia),

  • świadectwo chrztu dziecka (jeśli było ochrzczone przed przysposobieniem).

Jeżeli chrzest następuje po przysposobieniu, do aktu chrztu wpisuje się aktualne dane dziecka z zaznaczeniem na marginesie, że dziecko zostało przysposobione. Jeżeli jest to możliwe należy wpisać także dane rodziców biologicznych.

Rodzice przysposabiający mogą zwrócić się do biskupa diecezjalnego o ustanowienie zastępczych rodziców chrzestnych dla przysposobionego dziecka. Ich imiona i nazwiska wpisuje się do aktu chrztu.

Wybór nowych chrzestnych  można połączyć z odpowiednio dostosowanym obrzędem liturgicznym odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem małego dziecka przewidzianym w księdze liturgicznej Obrzędy błogosławieństw.

W wydawanych odpisach aktu chrztu (metrykach) osób przysposobionych ujawnia się wyłącznie nowe dane, nie czyniąc wzmianki o przysposobieniu i rodzicach biologicznych.

Dekret Episkopatu Polski, w którym znajduje się szczegółowy opis postępowania, może być przydatny dla proboszcza parafii, w której sporządza się nowy akt chrztu. By zapoznać się z Dekretem można kliknąć poniższy link:

DekretOgólnyKonferencjiEpiskopatuPolskiDotyczącySporządzeniaIModyfikacjiAktuChrztuWZwiązkuZPrzysposobieniem.docx